Prezentare generală

Proiect POCU 130540 – Activ în practică – Activ pe piața muncii!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Investeşte în OAMENI!

Activ în practică – activ pe piața muncii
POCU/633/6.14/130540

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 6:
Educație și competențe
Obiectivul specific 6.14:
Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor din învățământul postliceal, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Aplicant: Autoservice MARINI SRL – Bacău

Parteneri:

Școala Postliceală CAROL DAVILA – Partener 1
Colegiul Tehnic GHEORGHE ASACHI Onești – Partener 2
Valoarea totală a proiectului: 2 099 177,39 lei

Valoarea totală eligibilă nerambursabilă (FSE + Bugetul Naţional):

2 099 177,39 lei

Contribuţia proprie: 63 423,59 lei

Perioada de implementare:

18.09.2020 – 17.09.2022

Obiectivul general al proiectului este creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor din învățământul terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv și din domeniile de dezvoltare inteligentă (SNC și SNCDI)

Obiectivele specifice ale proiectului:
Cresterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor din învățământul terțiar non-universitar.
Valorificarea resurselor locale de calificare, a factorilor naturali și a inițiativei antreprenoriale pentru promovarea unor sectoare cu potențial de dezvoltare în viitor.
Optimizarea ofertei educaționale prin parteneriate între unități/instituții de învățământ și sectorul privat, în vederea organizării de stagii de practică care se vor efectua în : Centrul de îngrijiri al Asociației ”Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Hârja, S.C. ”MALP” SRL Moinești , S.C. ”CARDIOMED” S.R.L. Moinești, Centrul de îngrijiri din cadrul Parohiei ”Sf. Gheorghe” Hârja, Asociația ”Drepturile Minorității 2007” din Târgu Trotuș, S.C. ”ROPHARMA”S.A.,
Modernizarea spațiilor destinate învățământului practic, pentru acumularea cunoștințelor tehnice, a depriderilor practice și dobândirea competențelor transversale, în vederea integrării socio-profesionale rapide a absolvenților după finalizarea studiilor.

Activităţile proiectului:

Managementul proiectului: constituirea echipei, realizarea achizițiilor, monitorizarea și raportarea.
Informare și publicitate
Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă
Informare, recrutare și comunicare grup țintă
Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă
Furnizarea sesiunilor de consiliere și orientare profesională
Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă
Dezvoltarea și implementarea campaniilor de conștientizare pentru promovarea dezvoltării durabile și orientarea către o economie competitivă

Rezultate anticipate:
Minim 10 agenți economici din sectorul privat conform Strategiei Naționale de Competitivitate (SNC) și Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI), identificați pentru încheierea parteneriatelor de practică.
Minim 40 de persoane participante la 4 conferințe de informare (reprezentanți ai agenților economici locali, unităților de învățământ beneficiare ale proiectului, părinți/tutori ai elevilor), în cadrul cărora se vor evidenția beneficiile participării elevilor la programe de internship și la stagii de practică, fiind evidențiate persoanele cu rezultate deosebite, ca modele de succes, la care vor participa minim 5 agenți economici din cadrul SNC și SNCDI;
Minim 100 persoane recrutate ca GT, o baza de date cu membrii grupului tinta, grafice de derulare a activității practice, minim 100 de persoane participante la stagii de practică, liste de prezență lunare pentru elevii care parcurg stagii de practică, minim 100 de caiete de practică, minim 100 fise de informare si consiliere, min. 200 ore de consiliere.
Minim 20 de burse/an școlar terminal, acordate elevilor cu merite deosebite, în valoare de 1500 lei/elev;
Minim 50 de persoane participante la seminarul de geriatrie, minim 10 lucrări prezentate, care vor fi inserate în cele 100 de broșuri editate;
6.Premii pentru concursul ”Teoria prevenției și practica salvării de vieți”, pentru 12 elevi de la P1, pentru cele 2 speciializări (AMG și AMF), astfel: 2 x Premiul I = 1500 lei, 2 x Premiul II = 1250 lei, 2 x Premiul III = 750 lei;

Indicatori prestabiliți de realizare:
– Persoane (elevi/ucenici) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educație: 100;

– Persoane din zona rurală care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educație: 60;

– Persoane rome care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educație: 2;

Indicatori prestabiliți de rezultat:
– Persoane certificate la încetarea calității de participant: 60;

– Persoane calificate din zona rurală la încetarea calității de participant: 50;

– Persoane rome calificate la încetarea calității de participant: 2;

– Persoane care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant: 25;

– Persoane din zona rurală care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant: 10;

– Persoane rome care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant: 2;

– Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant: 11;

– Persoane din zona rurală care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant: 2;

– Persoane rome care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant: 1;